top of page

Program

Programmet for 2021 publiseres nå fortløpende, med forbehold om mindre justeringer. Du har mye å glede deg til på årets konferanse!

Workshop

Årets workshop vil sette søkelyset på betydningen av fagkompetanse for bransjens konkurransekraft og omstillingsevne. I flere år har vi sett at pris har vært en avgjørende faktor for konkurranseevnen. Dette har ført til at flere har basert sine leveranser på prosjektansatte og til dels ufaglært arbeidskraft. Vi ser at mange arbeidsoppgaver har blitt utført av utenlandsk og billigere arbeidskraft. 

Denne utviklingen har gjort det vanskelig å videreutvikle det vi ofte oppfatter som den "norske modellen". Den bygger på at vi utvikler fagkompetanse gjennom lærligeordningen. Det er derfor en fare for at satsingen på norske lærlinger kan stå for fall. 

En prisdominert konkurranse kan også hemme kostnadskrevende teknologi- og metodeutvikling. Sett i et lengre perspektiv, kan denne situasjonen true mulighetene for å konkurrere med egenutviklet fagkompetanse og satsing på norske lærlinger. 

Fagkompetansen og utviklingsevnen i vår bransje, vil være viktig i den nødvendige omstillingen som det grønne skiftet krever. Sentrale fagområder som har vært, og er, avgjørende for utviklingen av olje- og gassnæringen vår, vil også være sentrale når vi skal utvikle nye industrielle og grønnere energiformer. 

Skal vi som nasjon være i stand til å bygge grønn kompetansekraft, må vi ha fag- og teknologikompetanse og omstillingsevne. Årets workshop vil derfor belyse hvordan vår bransje kan bidra til å snu en utvikling der kortsiktige økonomiske prioriteringer primært legges til grunn for å styrke egen markedsposisjon. En slik prioritering vil gjøre næringslivet vårt lite rustet til å møte fremtidens krav og til å bidra til det grønne skiftet. Derfor vil det bli gitt flere innspill på workshopen for hvordan vi kan snu denne utviklingen. Vi håper du og din bedrift også vil komme og bidra til belysningen av et viktig tema!

bottom of page